2012-11-26 II ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРЕДЛАГАНЕ НА НАРКОТИЦИ

Втората европейска конференция за индикаторите по предлагане на наркотициn беше организирана от Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA), Европейската комисия и Европол на 22-23.11.2012 г. в Лисабон.

В работата взеха участие общо 120 експерти от 28 европейски страни (24 страни-членки на ЕС, без Гърция, Испания и Люксембург), Норвегия, Турция, Хърватия и Швейцария, от европейски и международни организации (Европейската комисия, Европол, Звеното за юридическо сътрудничество в ЕС (Eurojust), Група Помпиду към Съвета на Европа, Форум на гражданското общество по наркотиците към ЕС (Civil Society Forum on Drugs - European Union), Регионален офис за връзка за митническо разузнаване в Западна Европа (Regional Intelligence Liaison Office for Western EuropeCustoms, RILO WE), Европейски полицейски колеж (СЕПОЛ), UNODC, Интерпол, Център за морски анализи и операции наркотици (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics), както и голям брой представители на EMCDDA.

Целта на конференцията бе да се улесни формулирането на предложение за разработването и прилагането на ключови показатели в областта на предлагането на наркотици и намаляване на предлагането. Като се признава, че подобренията в източниците на информация в тази област ще бъде дългосрочна задача, ясно е също така, че напредъкът изисква ясна концептуална рамка за събиране на информация, идентифициране на приоритетните нужди и реалистичен план за изпълнение, който очертава институционални и човешки инвестиции, които ще бъдат необходими. Тази конференция трябваше да изгради консенсус по тези въпроси, така че да осигури необходимата техническа подкрепа на Европейската комисия за въвеждане на предложение за основните показатели за пазарите на наркотици, свързани с престъпността и намаляване на предлагането на наркотици, в съответствие с дейност 67 от Плана за действие в областта на наркотиците 2009-2012 на ЕС.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.