2013-06-25 ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА: „ОБЩЕСТВЕНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ В БЪЛГАРИЯ“

На  21.06.2013 г. в сградата на Национален център по наркомании се проведе Първа работна среща по проекта „Обществени разходи, свързани с наркотици и наркомании в България“. Той е свързан с извършване на оценка на всички изразходени финансови средства в областта на наркотиците и наркоманиите, като от 2014 г. НФЦ е задължен да докладва данни по този индикатор на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA). На срещата присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Висш съдебен съвет, Министерство на труда и социалната политика, Национален статистически институт и Столична община, като те ще бъдат част от работната група по проекта, която ще обсъжда и подкрепи методика за идентифициране на обществените разходи в областта на наркотиците и наркоманиите в различните институции. По време на срещата г-н Момчил Василев, Директор на Националния фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ), представи презентация на тема: „ПРОЕКТ: ОБЩЕСТВЕНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ В БЪЛГАРИЯ“ (ДЕФИНИЦИЯ, ЗАДАЧА И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА), след което бяха обсъдени  възможностите за сътрудничество между НФЦ и представителите на отделните институции, участващи в работната група в посока от кого и  как да се събере необходимата информация за целите на проекта.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.