2015-04-06 ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА НФЦ

На 02-03 април 2015 г. Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Втори регионален обучителен семинар на НФЦ на тема "Обществени отговори по намаляване на търсенето на наркотици: състояние и практически насоки".

В рамките на семинара бяха засегнати въпроси от сферите на епидемиологията, превенцията, лечението и намаляването на здравните щети, социални аспекти, нови психоактивни вещества, методика на проучвания и на оценка на ефективността от превантивни дейности и др.

Обучението бе проведено в гр. София от лектори от НФЦ като в него взеха участие представители от Превантивно-информационни центрове, Общински съвети по наркотични вещества и Местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни от градовете: София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Смолян, Пазарджик, Велинград, Гоце Делчев и Рудозем.

Обучението започна с въведение по темата от страна на г-н Момчил Василев (ръководител на НФЦ) – наркотични вещества, ситуацията в страната по отношение на употребата на наркотици.

Антония Банчева (старши експерт в НФЦ) представи данни относно превенция на употребата и злоупотребата с наркотици - реализирани превантивни дейности в България и ЕС, стандарти и ефективност на превантивните дейности.

Александър Панайотов (старши екстерт в НФЦ) представи данни относно лечение във връзка с употребата на наркотици и намаляване на здравните щети - видове лечение, профил на лекуващите се, информационна система.

Георги Шопов (експерт в НФЦ) запозна участниците със социалните аспекти на употребата на наркотици на местно ниво – практики в социалната политика по отношение на безработни, бездомни, маргинални групи и др.

Йорданка Стойнева (експерт в НФЦ) представи видове и количества нови психоактивни вещества, идентифицирани в България, класификация на веществата, механизма на функциониране на Националната система за ранно предупреждение за нови вещества, както и новата политика на ЕС в отговор на това предизвикателство.

Първият ден на семинара приключи с представяне от страна на Момчил Василев на развитие на проучванията в областта на намаляване на търсенето на наркотици на национално и на местно ниво – информационна система, състояние и обща методология на проучванията, ресурси.

Вторият ден на обучението бе посветен на практически занимания по отношение на оценка на ефективността на превантивните дейности и изграждане на информационна база данни.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.