2017-03-23 ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ В НФЦ

Обявена е процедура за избор на експерт на трудов договор в Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация.

Основни задължения на длъжността:
1. Планиране, осъществяване и/или координация на дейности по събиране, класифициране, обработване, съхранение и анализ на информация, свързана с наркотиците и наркоманиите (смъртност във връзка с употреба на наркотици, законова рамка, координация и обществена реакция, медийно отразяване и др.);
2. Участие в научноизследователска дейност в областта на употребата на наркотици в България, нейната социална база и последици, както и координиране на подобни дейности;
3. Участие в периодичното изготвяне от Националния фокусен център на Годишен национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците в България, както и на съпътстващите го материали, таблици и въпросници;
4. Поддържане на контакти по определени теми с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании в Лисабон и с Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите, както и участие в съвместни дейности с тях и други европейски институции;
5. Участие в дейности по международно сътрудничество и обмен на информация и методологии в областта на наркотиците и наркоманиите.

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование - висше;
2. Образователно-квалификационна степен Бакалавър/Магистър в областта на социология, психология, статистика, социална медицина и обществено здраве и други сходни;
3. Добро владеене на MS Excel, MS Word, MS Power Point, Internet;
4. Английски език - минимум ниво B1 (писмено и говоримо) от Общата европейска езикова рамка;
5. Добри аналитични и комуникативни способности;
6. Опит и умения за работа в екип. С предимство се приема диплома по социология. Ползването и на друг чужд език освен английски е предимство. Практически опит в областта на статистически анализ (SPSS) е предимство. Предишна работа в изследователската или информационно-аналитичната сфера е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Професионална автобиография (CV) на български език;
2. Копия от документи и сертификати, удостоверяващи образователно квалификационно ниво и други умения.
Препоръка от работодател е предимство. Мотивационно писмо е желателно, но не задължително.

Заплата: 500-700 лв.

Срок за кандидатстване: 02.04.2017 г.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Тел. за връзка: 02/831 30 79


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.