Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

Създаден: 1993
Директор: Alexis Goosdeel
Адрес: Rua da Cruz de Santa Apolonia 23-25, 1149-045 Lisbon, Portugal
Тел.: (351) 218 11 30 00
Факс: (351) 218 13 17 11
info@emcdda.europa.eu
http://www.emcdda.europa.eu/

За EMCDDA

Базираният в Лисабон Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) е една от 24-те децентрализирани агенции на Европейския съюз, създаден е през 1993 г. в отговор на нарастващия проблем с наркотиците в Европа и в търсене на точна представа за феномена в Европейския Съюз. Центърът заработва с пълен капацитет от 1995 г.

Мисия

Европейски Мониторинг Център за Наркотици и Наркомании е създаден, за да осигури на Съюза и неговите членки обективна, надеждна и сравнима информация на ниво Европа по отношение на наркотиците и наркоманиите и техните последици.

Статистическата, документална и техническа информация, обработена или изработена от Центъра, помага за осигуряването на цялостна картина на феномена на наркотиците в Европа. Центърът работи изключително в полето на информацията

Основните задачи на EMCDDA са:

  • Събиране и анализиране на съществуващите данни;
  • Подобряване на методите за сравняване на информация;
  • Разпространение на данни и информация;
  • Сътрудничество с Институциите на Европейския Съюз, международни партньори и страни извън Европа.

Информацията, която Центъра събира, анализира и разпространява, се фокусира върху следните области:

  • Търсене и намаляване на търсенето на наркотици;
  • Национални стратегии, стратегии на Европейския Съюз и политически решения;
  • Международно сътрудничество и геополитика в областта на снабдяването с наркотици;
  • Контрол на търговията с наркотични вещества, психотропни субстанции и прекурсори;
  • Изводи относно наркотиците по отношение на производството, потреблението и транзитните страни.

Европейският мониторинг център по наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) е център на свързаната с наркотиците информация в Европейският съюз. Неговата роля е да събира, анализира и разпространява обективна, надеждна и сравнима информация за наркотиците и наркоманиите и да осигурява на обществеността базирана на доказателства картина на обстановката, свързана с наркотиците на ниво Европейски съюз.

Сред прицелните групи на Центъра са политиците, които използват тази информация при формулирането на последователни национални и европейски стратегии по проблема. Обслужват се и професионалисти и изследователи, работещи в полета на наркотиците и наркоманиите и, в по-широк аспект, европейските медии и обществеността.

Една от основните цели на агенцията е да превръща получените данни в сравнима за Европа информация. Това позволява на страните да сравнят как те се вписват в по-широката картина на Европа и да проучват сходните проблеми и реакции спрямо наркотиците и наркоманиите.

Центърът придобива информация предимно чрез мрежата Reitox, група, съставена от фокусните центрове (focal points) на всяка от петнадесетте страни-членки на ЕС, Норвегия, тринадесетте кандидатстващи страни и Европейската комисия. Въпреки, че EMCDDA е предимно фокусирана върху Европа, се увеличават връзките с други страни, създават се взаимовръзки с организации от други региони по света.

EMCDDA работи с предпоставката, че обективната информация е основа за изработването на ефективна стратегия в областта на наркотиците. Въпреки, че Центърът не може да предложи някакъв модел на политика срещу наркотиците, той има силно влияние при взимането на решения чрез неговите анализи, инструменти и стандарти.

Агенция на Европейския Съюз е орган, ръководен от Европейските обществени закони; той е отделен от институциите на Съюза (Съвет, Парламент, Комисия и т.н..) и притежава своя собствена законова самоличност. Създаден е със закон във връзка с работата по специфичен технически, научен или ръководен проблем, който се уточнява  в съответния закон.

В момента съществуват 24 органа, отговарящи на дефиницията за агенция към Съюза, въпреки че за наименуването им са използвани различни термини (Център, Фондация, Агенция, Офис и т.н.); това може да доведе до известно объркване, особено ако същите термини се използват за означаване на други органи, които не отговарят на посочената дефиниция.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.