Националният Фокусен център извършва методическа, научноизследователска, аналитична дейност

НФЦ извършва методическа, научноизследователска, аналитична, експертно-консултативна и информационна дейност.

Основният предмет на дейност на НФП включва методическа подготовка и контрол, събиране, оценка и класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация в областта на търсенето и предлагането на наркотици в Република България, политиката и обществения отговор на ситуацията в тази област.

НФЦ осъществява методическа подготовка, ръководство и контрол, както и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици. НФЦ работи по информационното осигуряване на дейността на НСНВ и формирането на държавната политика по отношение на наркотиците и наркоманиите.

НФЦ представя Република България в работата на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон, в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), като участва в техни дейности. НФЦ осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните и международни публични информационни системи по проблемите, свързани с употребата на наркотици. НФЦ развива, подпомага и инициира научноизследователска дейност, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в България, нейната социална база и последици.

НФЦ осъществява национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества и последиците от нея. Информационно-аналитичната дейност на НФЦ включва методическа подготовка, събиране, класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация, необходима за формирането и осъществяването на национална политика по отношение на наркотиците и наркоманиите. С експертната си дейност НФЦ подпомага изграждането и развитието на националната информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици, както и вземането на решения, свързани с формирането и осъществяването на национална политика по отношение на наркотиците и наркоманиите.

 


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.