Общински съвети по наркотични вещества

ОбСНВ
мисия и задачи

Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, се създават Общински съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ). Функциите и задачите са определени с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.(препратка към текста на правилника).

Съгласно Правилника Общинските съвети по наркотичните вещества:

 1. Разработват и приемат общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика в съответствие с националните програми по чл.11, т.2 от ЗКНВП.
 2. Предлагат на общинските съвети проект на бюджет за провеждане на общинска политика в тази област;
 3. Отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества;
  Постепенно ОбСНВ израстват в развитието си и заемат важно място като хоризонтален елемент на борбата с наркотиците. До този момент сасъздадени 25 Общински съвета по наркотичните вещества.

На основание на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите , чл. 15 и Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества в състава на Общинските съвети по наркотичните вещества следва да бъдат включени:

 1. Представители на общината
  - заместник – кмет - в ролята на председател на ОбСНВ
  - от общинската администрация – в ролята на секретар на ОбСНВ
 2. Представител на Районен център по здравеопазване (РЦЗ)
 3. Представител на Районна хигиенно епидемиологична инспекция
 4. Представител на Центрове по психично здраве, психодиспансер или сектори за лечение на зависимости
 5. Представител на Регионалната служба за борба с организираната престъпност
 6. Представител на Регионални митнически дирекции
 7. Представител на отбраната
 8. Представител на Районен инспекторат на МОН
 9. Представител на районна прокуратура
 10. Представител на районна следствена служба
 11. Представител на районен съд
 12. Представител от МВР
 13. Представител на отдел закрила на детето към Общинската служба за социално подпомагане
 14. Общинска служба за борба с противообществените прояви

В смисъла на Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, представители на неправителствени или други организации могат да подпомагат дейността на ОбСНВ.

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

За изпълнение на поставените им задачи и оперативна координация на дейностите, към ОбСНВ ще се създават Превантивно-информационни центрове, които ще бъдат функционалният елемент на Общинските съвети.

В изпълнение на предвиденото Изменение и Допълнение в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в чл. 15, досегашния текст става алинея 1, създава се алинея 2:

Общинските Съветите по наркотичните вещества по алинея 1:

 1. Разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;
 2. Създават Превантивно-информациони центрове (ПИЦ), които събират, съхраняват и анализират информация на общинско ниво, необходима за осъществяването, координирането и оценяването на програмите за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

 

Община Председател Секретар
         име     телефон       име     телефон
Благоевград  д-р Теменужка Любенова 073/ 83 07 11  Магдалена Рахова 073/ 83 07 11
Бургас  Славейка Николова 056/ 88 73 75 Станислава Атанасова-Каменова 056/ 84 13 91
В. Търново Ивана Стоянова-Колева 062/ 60 14 61   062/ 60 14 61
Варна

Тодор Иванов

Светлана Коева-зам.-председател

 

052/ 82 06 77

Марина Иванова 052/ 82 07 51
Видин Красимира Елисеева 094/ 60 07 75 Камелия Миткова 094/ 60 07 75
Враца     Велина Иванова 092/ 66 31 22
Габрово  Габриела Йосифова 066/ 80 98 18 Пепа Гайдарова 066/ 80 98 18
Добрич д-р Емилия Баева 058/ 60 05 77 Иванка Нанова 058/ 60 05 77
Кърджали  Сезгин Бекир 0361/ 6 73 01 Валентина Грудева 0361/ 6 73 87
Кюстендил   078/ 50 0 25 Елица Кочова 078/ 52 35 57
Ловеч Венцислав Христов 068/ 68 82 44 Нели Патаринска 068/ 60 13 67
Монтана  Тихомир Антонов 096/ 30 54 71 Ваня Александрова 096/ 30 54 71
Пазарджик Адриана Иванова 034/ 44 55 02 Магдалена Банчева 034/ 44 55 05 
Перник  Ирина Богданова 076/ 68 42 25   076/ 68 42 25
Плевен  Катя Божикова 064/ 84 81 63 д-р Александър Вичев 064/ 82 63 26
Пловдив  Живка Йовчева 032/ 63 84 37 Иванка Шумарова 032/ 63 84 37
Разград  Ердинч Хасанов 084/ 61 81 35 Станислава Петрова 084/ 66 13 95
Русе  Албена Нинова 082/ 84 19 18    
Силистра Денка Михайлова 086/ 81 62 16 Илка Караколева 086/ 81 62 39
Сливен  Пепа Чиликова 044/ 61 11 00 Таня Павлова 044/ 66 23 58
Смолян  Момчил Николов 0301/ 6 76 71 Мария Славчева 0301/ 8 59 09
Ст. Загора Иванка Сотирова 042/ 61 48 69 Радост Овагимян 042/ 61 48 78
Столична Община

 

  Бистра Цонева 02/ 981 06 61
Търговище Маринела Недялкова 0601/ 6 87 79 Емануела Емилова 0601/ 6 87 79
Хасково      Надежда Халачева 038/ 62 26 86
Шумен  д-р Светлана Маркова 054/ 80 08 60 Снежана Петкова-Герчева 054/ 86 32 60
Ямбол    046/ 68 12 09 Камен Андонов

046/ 66 29 40

последна промяна: 31.08.2016 г.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.