Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Създаден: 1993
Директор: Alexis Goosdeel
Адрес: Cais do Sodre, 1249-289 Lisbon, Portugal
Тел.: (351) 211 210 200
Факс: (351) 218 131 711
info@emcdda.eu.int
http://www.emcdda.eu.int/

За EMCDDA

Базираният в Лисабон Европейски Мониторинг Център по Наркотици и Наркомании(EMCDDA) е една от 15-те децентрализирани агенции на Европейския съюз, създаден е през 1993 в отговор на нарастващия проблем с наркотиците в Европа и в търсене на точна представа за феномена в Европейския Съюз. Центърът заработва с пълен капацитет от 1995.

Мисия

Европейски Мониторинг Център за Наркотици и Наркомании е създаден, за да осигури на Съюза и неговите членки обективна, надеждна и сравнима информация на ниво Европа по отношение на наркотиците и наркоманиите и техните последици.

Статистическата, документална и техническа информация, обработена или изработена от Центъра, помага за осигуряването на цялостна картина на феномена на наркотиците в Европа. Центърът работи изключително в полето на информацията

Основните задачи на EMCDDA са:

  • Събиране и анализиране на съществуващите данни;
  • Подобряване на методите за сравняване на информация;
  • Разпространение на данни и информация;
  • Сътрудничество с Институциите на Европейския Съюз, международни партньори и страни извън Европа.

Информацията, която Центъра събира, анализира и разпространява, се фокусира върху следните области:

  • Търсене и намаляване на търсенето на наркотици;
  • Национални стратегии, стратегии на Европейския Съюз и политически решения;
  • Международно сътрудничество и геополитика в областта на снабдяването с наркотици;
  • Контрол на търговията с наркотични вещества, психотропни субстанции и прекурсори;
  • Изводи относно наркотиците по отношение на производството, потреблението и транзитните страни.

Европейският мониторинг център по наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) е център на свързаната с наркотиците информация в Европейският съюз. Неговата роля е да събира, анализира и разпространява обективна, надеждна и сравнима информация за наркотиците и наркоманиите и да осигурява на обществеността базирана на доказателства картина на обстановката, свързана с наркотиците на ниво Европейски съюз.

Сред прицелните групи на Центъра са политиците, които използват тази информация при формулирането на последователни национални и европейски стратегии по проблема. Обслужват се и професионалисти и изследователи, работещи в полета на наркотиците и наркоманиите и, в по-широк аспект, европейските медии и обществеността.

Една от основните цели на агенцията е да превръща получените данни в сравнима за Европа информация. Това позволява на страните да сравнят как те се вписват в по-широката картина на Европа и да проучват сходните проблеми и реакции спрямо наркотиците и наркоманиите. Досега Центърът е изработил методи и инструменти за хармонизиране на данните и асистиране в оценката на прилагането на Стратегията на ЕС и Планът за действие срещу наркотиците (2000 – 2004).  Неговият Годишен доклад за състоянието в областта на наркотиците в Европейския съюз и Норвегия е плод на тези усилия и осигурява годишен преглед на съвременната ситуация и тенденциите. От 2002 г. този Доклад  е допълнен с Доклад за състоянието в областта на наркотиците в страните – кандидати за ЕС.

Центърът придобива информация предимно чрез мрежата Reitox, група, съставена от фокусните центрове (focal points) на всяка от петнадесетте страни-членки на ЕС, Норвегия, тринадесетте кандидатстващи страни и Европейската комисия. Въпреки, че EMCDDA е предимно фокусирана върху Европа, се увеличават връзките с други страни, създават се взаимовръзки с организации от други региони по света.

EMCDDA работи с предпоставката, че обективната информация е основа за изработването на ефективна стратегия в областта на наркотиците. Въпреки, че Центърът не може да предложи някакъв модел на политика срещу наркотиците, той има силно влияние при взимането на решения чрез неговите анализи, инструменти и стандарти.

Агенция на Европейския Съюз е орган, ръководен от Европейските обществени закони; той е отделен от институциите на Съюза (Съвет, Парламент, Комисия и т.н..) и притежава своя собствена законова самоличност. Създаден е със закон във връзка с работата по специфичен технически, научен или ръководен проблем, който се уточнява  в съответния закон.

В момента съществуват 15 органа, отговарящи на дефиницията за агенция към Съюза, въпреки че за наименуването им са използвани различни термини (Център, Фондация, Агенция, Офис и т.н.);това може да доведе до известно объркване, особено ако същите термини се използват за означаване на други органи, които не отговарят на посочената дефиниция.

 


В настоящия момент 15-те Европейски Агенции са:

Cedefop

European Centre for the Development of Vocational Training (Европейски Център за развитие на професионалното обучение)

EUROFOUND

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Европейска фондация за подобряване на живота и условията на работа)

EEA

European Environment Agency (Европейска агенция по околната среда)

ETF

European Training Foundation (Европейска фондация за обучение)

EMCDDA

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Европейски мониторинг център по наркотици и наркомании)

EMEA

European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

OHIM

Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

EU-OSHA

European Agency for Safety and Health at Work

CPVO

Community Plant Variety Office

CdT

Translation Centre for the Bodies of the European Union

EUMC

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia

EAR

European Agency for Reconstruction

EFSA

European Food Safety Authority 

EMSA

European Maritime Safety Agency 

EASA

European Aviation Safety Agency  


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.