НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ

 Предговор към българското издание

 

За мен е чест и удоволствие да напиша този предговор към българската версия на нашите преиздадени Насоки за оценка на превенцията на наркотици. За мен е чест, защото това е първият превод от английски език на новата версия на насоките, което показва, че специалистите и политиците в България споделят нашето виждане, че планирането и оценяването на превантивните дейности са важни и взаимосвързани, така че провеждането на дейността и изследванията на тази дейност трябва да вървят ръка за ръка. Това е особено важно с оглед на новите и по-реалистични концепции на теорията основана на оценката, която разглежда "какво работи, в какъв контекст работи" - може би най-важно допълнение към това второ издание на насоките за оценка на EMCDDA. Освен това, настоящото издание съдържа методи за оценка, концепции и примери от текущите дейности за превенция на наркотиците. Това актуализирано съдържание отразява развитието на онлайн ресурсите на EMCDDA, свързани с превенция и оценка, като порталът за добра практика (Best Practice Portal - BPP), наборът от инструменти за превенция и оценка на ресурсите (PERK) и архив с инструменти за оценка на дейности (Evaluation Instruments Bank-EIB). Надяваме се, че концепциите, фактите и мненията, съдържащи се в това издание насърчават българските специалисти работещи в областта на превенцията, да мислят за оценка във фазата на планирането както и при изпълнението на различните дейности, не само за постигане на измерими резултати, но също така да бъде обяснено как са постигнати и при какви условия те могат да бъдат възпроизведени. Такива дейности ще бъдат идеални кандидати за включване в базата данни на EMCDDA, като примери за добра практика.

Настоящите Насоки са предназначени за професионалисти, работещи в областта на превенцията на наркотиците и могат да бъдат полезни за процеса на планиране и оценка на тези дейности. Те могат да помогнат за повишаване на осведомеността по отношение на методологията на планирането и оценяването на дейностите и да се осигури на работещите в тази област актуализирана рамка, за да могат дейностите и оценките да достигнат пълния си потенциал.

Издаването на българската версия на насоките става в момент, който европейските страни са започнали да адаптират и прилагат европейските стандарти за превенция на наркотиците, публикувани от EMCDDA през 2011 г., които са на разположение на уеб сайта на организацията. Те определят желаните способности необходими за специалистите по превенция, капацитетът на службите за превенция, по отношение на основните умения за оценка. Тези насоки за оценка се оказаха полезни в миналото за работещите в тази област, като увеличиха техния професионализъм и подпомогнаха подобряването на дизайна и достоверността на тези дейности.

Преводът на настоящите насоки, изглежда е отражение на решимостта на работещите в областта на превенцията на употребата на наркотици в България, на стремежа към добра превантивна работа, по отношение на дизайна и съдържанието на дейностите.  Това може да насърчи българските професионалисти и политици да разработят собствени стандарти за качество за превенция, както и проекти за обучение на работещите в тази област, използвайки общ набор от концепции в европейски мащаб (например: по отношение на показателите, целите и контекста) в стремежа си към постигане на реални резултати в дейностите по превенция на употребата на наркотици.

 

Желаем ви успех в тези начинания!

 

Грегор Буркхарт

 

Старши анализатор - превенция

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

Изданието е предназначено за специалистите, които работят в областта на превенцията и оценката на употребата на наркотици, и могат да осигурят ценно ръководство при планирането и оценката на превантивните дейности. Наръчникът може да видите тук.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.