НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г.

План за действие към Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г.

Финансов план за изпълнение на План за действие към Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г.

Стратегия на ЕС за борба с наркотиците (2013 – 2020 г.)

План за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2013 – 2016 г.)

 

НАЦИОНАЛНИ ПРАВНИ АКТОВЕ

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Наредба №2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществявани на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Наредба №6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества

Наредба №7 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества

Наредба №8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Наредба №24 от 7 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия"

Наредба за изменение на наредба №24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия"


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.