Национален център по наркомании

Националният център по наркомании е създаден с Постановление № 14 от 1.02.1994 година на Министерския съвет на Република България на базата на съществуващата Клиника по зависимости в състава на преобразуваната Държавна факултетска болница “Простор”.

С Постановление № 69 на Министерския съвет от 19.03.2001 г. НЦН е преобразуван под същото наименование и е приет нов Правилник за функциите, задачите и устройството му.

Предмет на дейност на Центъра:

 • координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества,
 • специализиран контрол на лечебната дейност,
 • научна и научно-приложна дейност и
 • следдипомно обучение на медицински и немедицински кадри.

 • За упражняване на функциите центърът осъществява следните основни задачи:

  • разработва програми за превенция и профилактика на злоупотребата с наркотични вещества сред различни групи от населението на национално, регионално и общинско равнище съобразно националната стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

  • разработва и внедрява профилактични, терапевтични, образователни и рехабилитационни методи и технологии;

  • осъществява профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица;

  • води регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;

  • води общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;

  • издава документи във връзка с изпълнението на задълженията си по националното законодателство в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;

  • участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;

  • извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на наркоманиите;

  • извършва клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура в съответствие с нормативните разпоредби в страната;

  • събира, обработва, анализира и разпространява информация по проблемите на наркоманиите;

  • осъществява следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти по проблемите на наркоманиите;

  • извършва обучение на студенти по проблемите на наркоманиите по договор с висши училища;

  • осъществява международно сътрудничество в областта на проблемите на наркоманиите;

  • организира и провежда научни форуми от национално и международно значение по проблемите на наркоманиите.


  София 1303, ул. Пиротска 117

  тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
  факс: 02/ 831 30 79
  www.nfp-drugs.bg
  e-mail: office@nfp-drugs.bg

  София 1303, ул. Пиротска 117

  Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
  централа: 02/ 832 61 36
  факс: 02/ 832 10 47
  www.ncn-bg.org
  e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
  Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.