Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

Създаден: 1993
Директор: Alexis Goosdeel
Адрес: Rua da Cruz de Santa Apolonia 23-25, 1149-045 Lisbon, Portugal
Тел.: (351) 218 11 30 00
Факс: (351) 218 13 17 11
info@emcdda.europa.eu
http://www.emcdda.europa.eu/

За EMCDDA

Базираният в Лисабон Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) е една от 24-те децентрализирани агенции на Европейския съюз, създаден е през 1993 г. в отговор на нарастващия проблем с наркотиците в Европа и в търсене на точна представа за феномена в Европейския Съюз. Центърът заработва с пълен капацитет от 1995 г.

Мисия

Европейски Мониторинг Център за Наркотици и Наркомании е създаден, за да осигури на Съюза и неговите членки обективна, надеждна и сравнима информация на ниво Европа по отношение на наркотиците и наркоманиите и техните последици.

Статистическата, документална и техническа информация, обработена или изработена от Центъра, помага за осигуряването на цялостна картина на феномена на наркотиците в Европа. Центърът работи изключително в полето на информацията

Основните задачи на EMCDDA са:

  • Събиране и анализиране на съществуващите данни;
  • Подобряване на методите за сравняване на информация;
  • Разпространение на данни и информация;
  • Сътрудничество с Институциите на Европейския Съюз, международни партньори и страни извън Европа.

Информацията, която Центъра събира, анализира и разпространява, се фокусира върху следните области:

  • Търсене и намаляване на търсенето на наркотици;
  • Национални стратегии, стратегии на Европейския Съюз и политически решения;
  • Международно сътрудничество и геополитика в областта на снабдяването с наркотици;
  • Контрол на търговията с наркотични вещества, психотропни субстанции и прекурсори;
  • Изводи относно наркотиците по отношение на производството, потреблението и транзитните страни.

Европейският мониторинг център по наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) е център на свързаната с наркотиците информация в Европейският съюз. Неговата роля е да събира, анализира и разпространява обективна, надеждна и сравнима информация за наркотиците и наркоманиите и да осигурява на обществеността базирана на доказателства картина на обстановката, свързана с наркотиците на ниво Европейски съюз.

Сред прицелните групи на Центъра са политиците, които използват тази информация при формулирането на последователни национални и европейски стратегии по проблема. Обслужват се и професионалисти и изследователи, работещи в полета на наркотиците и наркоманиите и, в по-широк аспект, европейските медии и обществеността.

Една от основните цели на агенцията е да превръща получените данни в сравнима за Европа информация. Това позволява на страните да сравнят как те се вписват в по-широката картина на Европа и да проучват сходните проблеми и реакции спрямо наркотиците и наркоманиите.

Центърът придобива информация предимно чрез мрежата Reitox, група, съставена от фокусните центрове (focal points) на всяка от петнадесетте страни-членки на ЕС, Норвегия, тринадесетте кандидатстващи страни и Европейската комисия. Въпреки, че EMCDDA е предимно фокусирана върху Европа, се увеличават връзките с други страни, създават се взаимовръзки с организации от други региони по света.

EMCDDA работи с предпоставката, че обективната информация е основа за изработването на ефективна стратегия в областта на наркотиците. Въпреки, че Центърът не може да предложи някакъв модел на политика срещу наркотиците, той има силно влияние при взимането на решения чрез неговите анализи, инструменти и стандарти.

Агенция на Европейския Съюз е орган, ръководен от Европейските обществени закони; той е отделен от институциите на Съюза (Съвет, Парламент, Комисия и т.н..) и притежава своя собствена законова самоличност. Създаден е със закон във връзка с работата по специфичен технически, научен или ръководен проблем, който се уточнява  в съответния закон.

В момента съществуват 24 органа, отговарящи на дефиницията за агенция към Съюза, въпреки че за наименуването им са използвани различни термини (Център, Фондация, Агенция, Офис и т.н.); това може да доведе до известно объркване, особено ако същите термини се използват за означаване на други органи, които не отговарят на посочената дефиниция.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.