Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ЕТ “АИПСМП – Д-Р АЛЕКСАНДЪР КАНЧЕЛОВ”


АДРЕС (АМБУЛАТОРНА БАЗА)
1000 София, Оборище, ул. "Дунав" № 34
1421 София, Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 102-Б

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Александър Канчелов

НАСОЧЕНОСТ
Дългосрочна, високоструктурирана, високопрагова, високоселективна програма, насочена към повлияване на зависимостта

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 235
Брой места за лечение с Морфин сулфат пентахидрат - 3
Брой места за лечение с Бупренорфин хидрохлорид - 2


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. Остра фаза – преустановяване употребата на опиати и други непредписани вещества, определяне на индивидуалната ефективна поддържаща доза метадон, установяване  на терапевтичните отношения между пациента и екипа, изготвяне на индивидуалния терапевтичен план, постигане на психична стабилизация – обикновено обхваща първите 2-4 седмици от лечението
 2. Рехабилитационна фаза – активна психосоциална и терапевтична работа, насочена към възстановяване и нормализиране на функционирането на пациента в основните функционални области, изграждане на умения за предотвратяване на рецидив и социални умения – продължава от 1 до 3 години
 3. Фаза на поддържащи грижи – психосоциална и терапевтична работа с намалена интензивност; подпомагане на пациента за активно включване и участие в продуктивни социални дейности, като продължаване на образованието, работна заетост, професионално обучение  и развитие – времево неограничена
 4. Фаза на метадоново поддържане – медикаментозно поддържащо лечение с Метадон; подходяща за пациенти, затвърдили стил на живот свободен от наркотици, и постигнали високо ниво на поведенческа и психична стабилизация и способност за успешно автономно функциониране с минимална подкрепа от лечебния екип – времево неограничена
 5. Фаза на постепенно намаляване и спиране на дозата – продължава от 6 до 12 месеца; при необходимост от преждевременно прекратяване на лечението се прилагат схеми за намаляване дозата на медикамента с продължителност от 21 до 90 дни
 6. Фаза на последващи грижи – психосоциална и терапевтична работа след завършване на медикаментозното лечение, насочена към подготовка на пациента за преустановяване на контакта с лечебната програма и пълноценен самостоятелен живот – продължава от 6 до 12 месеца

Преценката за определяне на съответната лечебна фаза е максимално базирана върху комплексната оценка на пациента и съобразена с индивидуалния терапевтичен план, както и необходимата степен на структура, мониториране и подкрепа


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя индивидуално според оценката на състоянието, тежестта на зависимост, терапевтичните нужди и ресурсите на пациента, както и в съответствие с терапевтичния план и прогреса на пациента в хода на терапията


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно показателите на МКБ-10
 3. Преминати най-малко три документирани курса на лечение, но не са преустановили злоупотребата с наркотични вещества
 4. Валидни документи за самоличност
 5. Заявено желание от пациента за включване в метадоново лечение
 6. Мотивираност на пациента за преустановяване употребата на непредписани психоактивни вещества
 7. Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество с терапевтичния процес

С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Приемане на заявката
 2. Първично интервю
 3. Включване в листа на чакащи
 4. Преценка на заявката от Комисията за включване в Програмата (преценка необходимостта от спешни грижи; диагностициране наличието и тежестта на опиевата зависимост; преценка на степента на злоупотреба с алкохол и други психоактивни вещества; скрининг за психиатрични и медицински коморбидни състояния; оценка на житейската ситуация, семейните, социални и правни проблеми)
 5. Предварителна работа за информиране и мотивиране на пациента за включване в програмата
 6. Провеждане на задължителен минимум параклинични изследвания


ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

В дните на посещение на програмата пациентите задължително изпиват медикамента (Метадон хидрохлорид) под контрол и наблюдение на дежурната сестра. Рутинното количество метадон, което пациентите имат право да получат за в къщи, е от 1 до 6 дневни дози. При пациенти, които се справят успешно с изискванията на програмата, имат устойчива семейна подкрепа, постигат добро ниво на социална интеграция и устойчив прогрес в терапевтичната работа, или се намират в етапа на подготовка за завършване на лечението, след комплексна преценка се допуска удължаването на този период до две седмици. За останалите пациенти такава привилегия се допуска само по изключение и в извънредни и особени случаи.

Даването на метадон за вкъщи става след стриктна преценка на съответните критерии и състоянието на пациента, и в съответствие с лечебната фаза. В началния етап от участието си в програмата пациентите посещават програмата ежедневно. В последващите фази от лечението метадон за вкъщи се дава по преценка на екипа в съответствие с критериите за получаване на метадон за вкъщи, нивото на стабилизация и фазата на лечение


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово изписване – при завършване на лечението с назначаване на съответна схема за редуциране за период от 6 или повече месеца

Административно изписване – поради нарушаване на правилата на Програмата (след 21-дневна детоксификация) или незадоволителни резултати от лечението, по желание на пациента или поради постъпване в контролирано заведение (следствена служба, затвор)


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
Програмата дава възможност на пациентите и техните семейства да участват в широк спектър от психотерапевтични модули и психосоциални интервенции, включващи индивидуално консултиране и психотерапия, групова психотерапия, семейно консултиране и фамилна психотерапия, психоедукация и тренинг в социални умения


ЕКИП 
Лекуващи лекари – д-р Александър Канчелов,  д-р Димо Станчев- терапевтичен терапевт        Психиатри- д-р Валери Първанов, д-р Анна Варсанова
Клиничен психолог, терапевт – Цветана Стойкова
Психолози, терапевти – Мария Добрева, Румен Рачев
Социален работник – Мария Тодорова
Медицински сестри – Благовеста Тъпанчева, Светла Тодорова, Румяна Раденкова, Кети Иванова
Методичен консултант на програмата – проф. Икро Маремани


БАЗА
Програмата разполага с 4 лекарски кабинета, 3 помещения за консултиране и психологична работа, чакалня, самостоятелно помещение за съхранение и раздаване на медикаменти, санитарен възел


РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник-четвъртък:       08.00 - 20.00 ч.
събота и неделя                 9.00 - 13.00 ч.                                    
 

РАЗДАВАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ
понеделник-петък               7.30 - 17.00 ч.
събота и неделя                 9.00 - 13.00 ч.                                    
 


КООРДИНАТИ
Тел.: 02 983 21 16
E-mail: al.kantchelov@gmail.com