Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

„АИСПМП – Д-Р АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ” ЕООД

АДРЕС
1303 София, район Възраждане, жк „Зона Б-5-3“, бл.25, вх.1
 

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Александър Ангелов


НАСОЧЕНОСТ
Спиране или редуциране на употребата на наркотични вещества; постигане и поддържане на оптимално ниво на биологично, психично и социално функциониране; ограничаване на криминалното поведение, свързано със злоупотребата с нелегална дрога и подобряване на обществената сигурност.


ПРОГРАМИ
Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди – 150 места (80 места за пациенти на Метадон хидрохлорид, 70 – на Морфин сулфат пентахидрат)


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Лечебният процес е дългосрочен. В зависимост от цялостната оценка на нуждите на пациентите се определя индивидуален лечебен план и се прилага последователност от различни медицински и психосоциални интервенции. Лечение би могло да се обособи в следните етапи:

  1. Въвеждащ етап - постигане на стабилизация на пациента и определяне на устойчива поддържаща индивидуална дневна доза на медикамента; установяват се терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, идентифицират се нуждите и се изготвя индивидуален терапевтичен план; извършват се необходимите изследвания и консултации с други специалисти; установяват се връзки със значимите близки и се договаря регулярен контакт. Продължителност - от 1 до 3 месеца.
  2. Етап на рехабилитация и поддържащо лечение - постигане на обвързаност към програмата и дългосрочните цели на терапевтичния план,  идентифициране на моделите на зависимост, развиване на модели за превенция на рецидив; мотивация за постигане на трудова заетост, образование, професионално обучение; изграждане на автономност спрямо родителското семейство; уринно тестуване най-малко веднъж месечно; при добър прогрес в лечението и отрицателни уринни тестове може да се премине към даване на медикамента за вкъщи по определена схема в съотвествие с терапевтичния план. Продължителност - от 2 до 5 години.
  3. Завършващ етап - изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темпът на намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациента; към детоксификация (краткосрочна и дългосрочна) се преминава при заявено желание на пациента, оценка от екипа или при необходимост от прекратяване на лечението по други причини. 


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

·         Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти, съгласно критериите на Международната класификация на болестите – 10.

·         Навършени 18 години.

·         История на редовна употреба на опиати с давност минимум една година

Препоръчително е лицето да е преминало през лечение, ориентирано към въздържане от употреба на наркотици.

С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Административно

При продължително тежко боледуване, налагащо хоспитализация, постъпване в контролирано заведение или грубо нарушаване правилата на програмата. В тези случаи се прилага краткосрочна детоксификация – от 21 до 28 дни.

 

Дисциплинарно

Без детоксификация, при самоволно прекратяване посещението на програмата от страна на пациента, при тежки прояви на вербална и/или физическа агресия.

 ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Консултиране – индивидуално, семейно и групово; минимум един път месечно за всеки пациент и по преценка на водещия случая

Кризисни интервенции

Специализирана психологическа и психотерапевтична помощ, съпътстваща и подпомагаща лечението на пациенти със синдром на зависимост

Обучение в социални умения с акцент върху превенция на рецидив

 

 БАЗА
Програмата разполага с два кабинета, две работни помещения за индивидуални и групови занимания, манипулационна и отделно помещение за съхранение на медикаментите без достъп на пациенти и санитарни възли  


ЕКИП

Ръководител на Програмата – д-р Александър Ангелов – специалист-психиатър
Лекуващи лекари - д-р Здравка Герджикова, д-р Мариян Силяновски и д-р Боряна Хаджииванова
Психолог – Валентина Маринова

Психотерапевт – Румен Георгиев
Социален работник - Мартина Гигова
Медицински сестри – Живка Димитрова, Наташа Лечкова, Юлия Стоева РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник – петък:             12.00 - 19.00 ч.
събота и неделя:                   13.00 - 15.00 ч.


ЗА КОНТАКТИ
Тел.:  0889 170 709, 0882 785 424 (Клиничен център "Възраждане")

e-mail: dr.a.angelov@gmail.com

https://klinikavuzrajdane.wordpress.com/