Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

„АИСПМП - Д-Р АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ" ЕООД

АДРЕС
2500 Кюстендил, ул. „Мориц Леви“ №3, партер
 

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Здравка Кертева


НАСОЧЕНОСТ
Намаляване и преустановяване употребата на нелегални наркотици и непредписани психоактивни вещества; предотвратяване на абстинентните симптоми; намаляване на желанието за употреба; подобряване на здравното, психологичното и социалното функциониране на пациента и семейството му; улесняване на социалната реинтеграция на пациента; намаляване на разпространението на кръвнопреносими болести, свързани с инжекционната употреба; намаляване на риска от свръхдоза и смъртност, свързана с употребата на наркотици.


ПРОГРАМА
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди


КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 70
Брой места за лечение с Морфин сулфат пентахидрат – 10ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Лечебният процес е дългосрочен. В зависимост от цялостната оценка на нуждите на пациентите се определя индивидуален лечебен план и се прилага последователност от различни медицински и психосоциални интервенции. Лечение би могло да се обособи в следните етапи:

1. Въвеждащ етап – постигане на стабилизация на пациента и определяне на устойчива поддържаща индивидуална дневна доза на медикамента; установяват се терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, идентифицират се нуждите и се изготвя индивидуален терапевтичен план; извършват се необходимите изследвания и консултации с други специалисти; установяват се връзки със значимите близки и се договаря регулярен контакт. Продължителност - от 1 до 3 месеца.

2. Етап на рехабилитация и поддържащо лечение – постигане на обвързаност към програмата и дългосрочните цели на терапевтичния план, идентифициране на моделите на зависимост, развиване на модели за превенция на рецидив; мотивация за постигане на трудова заетост, образование, професионално обучение; изграждане на автономност спрямо родителското семейство; уринно тестуване най-малко веднъж месечно; при добър прогрес в лечението и отрицателни уринни тестове може да се премине към даване на медикамента за вкъщи по определена схема в съотвествие с терапевтичния план. Продължителност - от 2 до 5 години.

3. Завършващ етап – изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темпът на намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациента; към детоксификация (краткосрочна и дългосрочна) се преминава при заявено желание на пациента, оценка от екипа или при необходимост от прекратяване на лечението по други причини.ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПАКЕТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯН ОТ ПРОГРАМАТА
• Поставяне на диагноза
• Соматична и психосоциална оценка.
• Психологично тестване при постъпване и по преценка.
• Съставяне на терапевтичен план, назначаване на лечение и проследяване.
• Предоставяне на лекарства под наблюдение. • Кризисни интервенции.
• Психологично консултиране (индивидуално, групово, семейно) – ежемесечно.
• Преглед/консултации от лекар-психиатър – ежемесечно и при необходимост.
• Уринно тестуване – ежемесечно през първите две години от лечението, след това веднъж на 2 месеца и при необходимост.
• Идентифициране на съпътстващи психични и други заболявания и насочване към специалисти.
• Насочване за тестване за ХИВ/СПИН, хепатит В и С, туберкулоза и сифилис.
• Водене на медицинска документация.

 

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА
• Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно критериите на Международната класификация на болестите – 10.
• Навършени 18 години.
• История на редовна употреба на опиати с давност минимум една година.

Препоръчително е лицето да е преминало през лечение, ориентирано към въздържане от употреба на наркотици. С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово
С детоксификация (краткосрочна – до 1 месец и дългосрочна – от 6 до 12 месеца) – по желание на пациента и оценка на екипа се изготвя индивидуален план за детоксификация с бавно редуциране на дозите.

Административно
При продължително тежко боледуване, налагащо хоспитализация, постъпване в контролирано заведение или грубо нарушаване правилата на програмата. В тези случаи се прилага краткосрочна детоксификация – от 21 до 28 дни.

Дисциплинарно
Без детоксификация, при самоволно прекратяване посещението на програмата от страна на пациента, при тежки прояви на вербална и/или физическа агресия.БАЗА
Програмата разполага с два кабинета, регистратура с помещение за раздаване на медикаменти, санитарен възел и чакалня.ЕКИП
Управител – д-р Александър Ангелов
Лекуващи лекари - д-р Здравка Кертева и д-р Даниела Панайотова
Психолог – Стоян Иванов
Медицински сестри – Надежда Михова, Станислава ПетроваРАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък: 13.00 - 17.00 ч.
събота и неделя:      10.00 - 12.00 ч.ЗА КОНТАКТИ
Тел.: 0889 080 815
e-mail: dr.a.angelov@gmail.com