Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ВИА ХОРИЗОНТИ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПСИХИАТРИЯ - БЛАГОЕВГРАД

АДРЕС
2700 гр. Благоевград, ул “Иван Михайлов”, №58

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Александър Иванов Канчелов

НАСОЧЕНОСТ
Дългосрочна, високопрагова, високоструктурирана програма, насочена към повлияване на всички аспекти на зависимостта от наркотични вещества; намаляване тежестта на зависимост; постигане и поддържане на оптимално ниво на медицинско и социално функциониране; ограничаване на криминалното поведение, свързано със злоупотреба с наркотични вещества; опазване на общественото здраве чрез ограничаване на риска от разпространение на HIV/СПИН, хепатити и други кръвнопреносими инфекции.

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 50


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. Въвеждащ етап - продължителност от 1 до 3 месеца - подготвителни процедури, дозиране на медикамента до постигане на стабилност и устойчива дневна доза, лечение на други соматични и/или психични заболявания, психосоциални интервенции, уринно тестуване, преход към следващ етап
 2. Етап на рехабилитация и поддържащо лечение - продължителност от 2 до 5 години - лечение на комбинирана зависимост, осмисляне и поддържане на терапевтичния договор, индивидуално консултиране по медицински, психологични и социални проблеми, текущи здравни проблеми, образователен и трудов статус, семейни и социални отношения, проблеми със закона; дозиране на медикамента, психосоциални интервенции, контрол на употребата на психоактивни вещества и режим на посещение, преминаване към следващ етап 
 3. Завършващ етап - изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темпът на намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациентаКРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти
 3. Анамнеза за редовна злоупотреба с опиати през последните 3 години или по-дълго
 4. Интравенозна употреба на опиати през последната една година или по-дълго 
 5. Наличие на най-малко три опита за лечение в различни лечебни програми без трайно преустановяване на злоупотребата с наркотични вещества
 6. Валидни документи за самоличност
 7. Липса на актуални наказателни дела
 8. Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в лечебния процес
 9. Възможност за ежедневно посещение на програмата

С предимство в програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни, пациенти с хепатит “В” или “С” в остра фаза.


ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Приемане на заявката
 2. Първично интервю
 3. Включване в листа на чакащи
 4. Преценка на заявката от Комисията за включване в програмата
 5. Предварителна работа за информиране и мотивиране на пациента за включване в програмата


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово изписване – със съответна схема за редуциране дозата на медикамента за период от 6 месеца

Административно изписване – след 21 дневна детоксификация при следните случаи:

 • При продължително боледуване, налагащо хоспитализация 
 • При постъпване в контролирано заведение 
 • При тежко нарушение на правилата на програматаПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Първа фаза
Пациентът посещава Програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно

Втора фаза
Пациентът продължава да посещава програмата ежедневно, като даването за вкъщи на метадон е само в изключителни случаи и по преценка на екипа

Трета фаза
В зависимост от цялостната оценка за справяне с правилата на програмата, всеки пациент е включен в една от следните схеми за посещаване на Програмата:

 • ежедневно посещение
 • шест пъти седмично – пациентите получават медикамент за вкъщи за един ден по уговорка с екипа
 • пет пъти седмично – пациентите получават метадон за вкъщи за два дни по уговорка с екипа
 • три пъти седмично
 • два пъти седмично
 • един път седмично – за ограничен брой пациенти с добро ниво на медицинско и социално функциониранеПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране – установяване на терапевтична връзка, ангажиране в лечение и проследяване на случая

Кризисни интервенции – поведение при криза

Индивидуална психотерапия – мотивационно интервюиране, когнитивна терапия, психодинамична терапия и индивидуална психоаналитична психодрама

Семейна (фамилна терапия, както и групи за родители, в които се използва психодрама) и групова терапия

Обучение в социална адаптация – групов тренинг за социални умения, личностни умения и кариерно консултиране

Връзки с други медицински служби


БАЗА
Програмата е разположена на партерен етаж в сградата на ул. “Иван Михайлов” №58, гр. Благоевград. Разполага със стая с гише за раздаване на Метадон (без достъп на пациенти), 3 консултативни кабинета и чакалня с рецепция


ЕКИП
Ръководител на програма и лекар-психиатър – д-р Мариан Силяновски
Лекуващи лекари – д-р Адриана Солакова и д-р Здравка Герджикова
Психолог – Силвия Митева
Медицински лица – Маня Христова, Анелия Бадева, Зоя Сандева


РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък:           13.30 - 17.30 ч.
събота и неделя:                10.00 - 12.00 ч.


КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
Тел.: (073) 833 563; 0885 158 758; 0884 225 515
e-mail: al.kanchelov@gmail.com