Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

„Д-Р ФАНЯ ТАНЕВА – АИПСМПП

АДРЕС (АМБУЛАТОРНА БАЗА)
4002 Пловдив, район Централен, бул. „Любен Каравелов“ №5, ет.3, кабинети №30 и 31
4000 Пловдив, район Централен, ул. „Никола Козлев“ №8, ет.1, кабинет №1


РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Фаня Танева


НАСОЧЕНОСТ
Намаляване и преустановяване употребата на нелегални наркотици и непредписани психоактивни вещества; предотвратяване на абстинентните симптоми; намаляване на желанието за употреба; подобряване на здравното, психологичното и социалното функциониране на пациента и семейството му; улесняване на социалната реинтеграция на пациента; намаляване на разпространението на кръвнопреносими болести, свързани с инжекционната употреба; намаляване на риска от свръхдоза и смъртност, свързана с употребата на наркотици; намаляване на криминалното поведение сред употребяващите наркотици.


ПРОГРАМА
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди


КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 50


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Разделянето на лечението на етапи и съответни фази отразява спецификата и последователността на необходимите в хода на лечебния процес медицински, психологични и психосоциални интервенции.

1. Въвеждащ етап – постигане на стабилизация на пациента и определяне на устойчива поддържаща индивидуална дневна доза на медикамента; установяват се терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, идентифицират се нуждите и се изготвя индивидуален терапевтичен план; извършват се необходимите изследвания и консултации с други специалисти; установяват се връзки със значимите близки на пациента. Продължителност - от 1 до 3 месеца.

2. Етап на рехабилитация и поддържащо лечение. В етапа на рехабилитация се цели постигане на обвързаност към програмата и дългосрочните цели на терапевтичния план, идентифициране на моделите на зависимост и последиците от тях, развиване на модели за превенция на рецидив; лечение на съпътстващите заболявания; мотивация за постигане на трудова заетост, образование, професионално обучение; уринно тестуване най-малко веднъж месечно; при добър прогрес в лечението и отрицателни уринни тестове може да се премине към даване на медикамента за вкъщи по определена схема в съотвествие с терапевтичния план. На етапа на поддържащо лечение интензивността на психосоциалните интервенции, като се запазва фокусът върху поддържането на стабилност в главните сфери на функциониране на пациента, с акцент върху поддържане на устойчива клинична ремисия, психосоциална стабилизация и професионална реализация. Продължителност - от 2 до 5 години.

3. Завършващ етап – изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темпът на намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациента; към детоксификация (краткосрочна и дългосрочна) се преминава при заявено желание на пациента, оценка от екипа или при необходимост от прекратяване на лечението по други причини.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

• Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно критериите на Международната класификация на болестите – 10.
• Навършени 18 години.
• История на редовна употреба на опиати с давност минимум една година.

Препоръчително е лицето да е преминало през лечение, ориентирано към въздържане от употреба на наркотици.
С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

1. Представяне на медицинска документация и изследвания, изискващи се за включване в програмата.
2. Приемане на заявката.
3. Първично интервю с анкета.
4. Включване в листа на чакащи.
5. Индивидуална и групова работа за информиране на пациенти и близки за същността на програмата, изискванията към тях, подписване на необходимите документи за прием в програмата.
6. Представяне на заявката пред комисия.
7. Оценка от комисията, изготвяне на протокол.
8. Сключване на терапевтичен договор.


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово
Прилага се по желание и заявка от страна на пациента и оценка от екипа. Изготвя се индивидуален план детоксификация, като редуцирането на дозите е бавно и постепенно за период от 6 месеца.

Изписване поради непредвидени обстоятелства
Предприема се при задържане от полиция, следствие, лечебно заведение, затвор. В тези случаи се изготвя индивидуален план за детоксификация с минимална продължителност от 21 дни.

Административно
Прилага се: при неспазване на условията на терапевтичния договор и системно нарушаване правилата на програмата (21 дневна детоксификация); при загуба на контакт – три поредни неявявания в програмата; при много груби нарушения (дисциплинарно) – физическа агресия към персонала или пациентите на програмата, доказани опити за изнасяне на метадон и продаването му на черния пазар.


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
• Индивидуално, групово и семейно консултиране.
• Обучение в социални умения.
• Образование.


ЕКИП
Лекуващ лекар – д-р Фаня Танева
Психолог – Антоанета Стоянова
Медицински сестри – Атанаска Карева, Мария Хаджиминева


БАЗА
Метадоновата програма на ул. "Любен Каравелов" №5 разполага с лекарски кабинет за извършване на диагностика и провеждане на прегледи и косултации и помещение за даване на метадон; чакалня със седящи места; тоалетна с мивка за извършване на уринни тестове.

На ул. "Никола Козлев' № 8- кабинет за провеждане на психологична диагностика и психотерапевтични интервенции и провеждане на групово-терапевтични срещи.


РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник-петък: 08.00 - 12.00 ч.
събота и неделя:   08.00 - 10.00 ч.
 

РАЗДАВАНЕТО НА МЕТАДОН СЕ ИЗВЪРШВА
понеделник-петък: 08.00 - 12.00 ч.
събота и неделя:   08.00 - 10.00 ч.


КООРДИНАТИ
Тел.: 0896 720 898
E-mail: avlon@abv.bg