Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

„АСМППИП – КАНЧЕЛОВ ВИДИН" ЕООД

АДРЕС (АМБУЛАТОРНА БАЗА)
3700 Видин, жк Христо Ботев, ул. „Хан Аспарух“ №29

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Румен Димитров

НАСОЧЕНОСТ
Дългосрочна, високоструктурирана, високопрагова, високоселективна програма, насочена към повлияване на зависимостта

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 48
Брой места за лечение със Субститол – 1
Брой места за лечение с Бупренорфин хидрохлорид – 1


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Програмата е базирана върху адаптиран високоструктуриран лечебен модел, включващ 3 етапа в лечението с 5 основни фази:


Въвеждащ етап

Фаза 1. Въвеждаща фаза
Постигане на стабилизация на пациента и определяне на устойчива поддържаща индивидуална дневна доза на медикамента, установяване на терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, идентифициране на нуждите, изготвяне на индивидуалния терапевтичен план, извършване на необходимите изследвания и консултации с други специалисти. Продължителност – от 1 до 3 месеца.


Етап на рехабилитация и поддържащо лечение
Продължителност – от 2 до 5 години

Фаза 2. Рехабилитация
Постигане на обвързаност към програмата и дългосрочните цели на терапевтичния план, проследяване на моделите на зависимостта и последиците от тях, развиване на умения за превенция на рецидив, лечение на съпътстващите заболявания, активна работа за постигане на трудова заетост, образование, професионално обучение, грижи за семейството, уринно тестуване (най-малко веднъж месечно). При добър прогрес в лечението и отрицателни уринни тестове възможност за преминаване към даване на медикамента за вкъщи по определена схема в съответствие с терапевтичния план.

Фаза 3. Поддържащо лечение
Намаляване на интензивността на психосоциалните интервенции със запазване на фокуса върху поддържането на стабилност в главните сфери на функциониране на пациента и акцент върху поддържане на устойчива клинична ремисия, психосоциална стабилизация и професионална реализация.


Завършващ етап

Фаза 4. Детоксификация
Изготвяне на индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определяне на темпа на намаляване на дозата, проследяване на медицинското и психологичното състояние на пациента. Към детоксификация (краткосрочна – до 1 месец и дългосрочна – от 6 до 12 месеца) се преминава при заявено желание на пациента, оценка от екипа или при необходимост от прекратяване на лечението по други причини.

Фаза 5. Нулева доза и психологична подкрепа
Предотвратяване на връщането към зависимостта, подсилване на уменията за справяне, необходими за поддържане на балансиран и стабилен начин на живот, активиране на подкрепящите системи и позитивното поведение, обучение в решаване на проблеми, превенция на рецидив, индивидуално (а при нужда и семейно) консултиране – минимум веднъж месечно. Продължителност – от 1 до 12 месеца.


ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПАКЕТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯН ОТ ПРОГРАМАТА
• Поставяне на диагноза
• Соматична и психосоциална оценка.
• Психологично тестване при постъпване и по преценка.
• Съставяне на терапевтичен план, назначаване на лечение и проследяване.
• Предоставяне на лекарства под наблюдение.
• Кризисни интервенции.
• Психологично консултиране (индивидуално, групово, семейно) – ежемесечно.
• Преглед/консултации от лекар-психиатър – ежемесечно и при необходимост.
• Уринно тестуване – ежемесечно през първите две години от лечението, след това веднъж на 2 месеца и при необходимост.
• Идентифициране на съпътстващи психични и други заболявания и насочване към специалисти.
• Насочване за тестване за ХИВ/СПИН, хепатит В и С, туберкулоза и сифилис.
• Водене на медицинска документация.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА
1. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно показателите на МКБ-10.
2. Навършени 18 години за лечение с метадон и субститол и 16 години за лечение с бупренорфин.
3. История за редовна употреба на опиати с давност минимум 1 година.
4. Валидни документи за самоличност.
5. Заявено желание от пациента за включване в поддържащо лечение.
6. Мотивираност на пациента за преустановяване употребата на непредписани психоактивни вещества.
7. Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда.
8. Заявено желание за сътрудничество с терапевтичния процес.

С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА
1. Приемане на заявката.
2. Първично интервю.
3. Включване в листа на чакащи.
4. Информиране и мотивиране на пациента за включване в програмата.
5. Провеждане на задължителен минимум параклинични изследвания.
6. Преценка на заявката и съответствието на пациента с критериите за включване в програмата от лекар-психиатър.
7. Изготвяне на протокол за прием.
8. Подписване от пациента на информирано съгласие и терапевтичен договор.


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово
С детоксификация (краткосрочна – до 1 месец и дългосрочна – от 6 до 12 месеца), при незадоволителни резултати от лечението или пренасочване към друг вид лечение или лечебна програма, по желание на пациента, при невъзможност програмата да осигури лечение поради постъпване в контролирано заведение (следствена служба, арест, затвор).

Административно
С или без детоксификация, при груби или системни нарушения на правилата за лечение и участие в програмата, неспазване на поетите от пациента и/или родителите ангажименти към провежданото лечение, описани в информираното съгласие и договора за лечение. При агресивно поведение или тежко нарушение на правилата за участие в програмата, изискващо незабавно изписване, екипът не осигурява намаляване на дозите.


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
Програмата дава възможност на пациентите и техните семейства да участват в широк спектър от психотерапевтични модули и психосоциални интервенции, включващи индивидуално консултиране и психотерапия, групова психотерапия, семейно консултиране и фамилна психотерапия, психоедукация и тренинг в социални умения.


ЕКИП
Лекуващи лекари – д-р Румен Димитров, д-р Александър Канчелов
Клиничен Психолог – Силвия Славчева
Медицински сестри – Цветанка Младенова, Светлана Маринова


БАЗА
Програмата разполага с помещение за съхранение и раздаване на лекарствени продукти, чакалня за пациенти, 2 лекарски кабинета, санитарен възел.


РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник-петък: 14.00 - 18.00 ч.
събота и неделя:    10.00 - 12.00 ч.


КООРДИНАТИ
Тел.: 0888 311 872
E-mail: al.kantchelov@gmail.com