Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "АПЕКС" ООД

АДРЕС
5800 Плевен, бул. "Русе" №1, ет.3

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Красимир Иванов


НАСОЧЕНОСТ

Програмата е дългосрочна, високо структурирана, високо прагова, високо селективна, споделя философията за намаляване на здравните вреди, но съдържа и засилен лечебен компонент, ориентиран към мултидимензионалният характер на зависимостите, съдържащ модули за интензивна индивидуална психотерапевтична работа, групова работа, индивидуално и фамилно консултиране, социална работа и психосоциална рехабилитация.

Водещи в програмата са принципите на водене на случай, екипна работа, организационна и терапевтична екипна супервизия, флексибилност на терапевтичната стратегия и прецизно формулиране на индивидуален лечебен план, базиран върху резултатите от цялостната оценка на случая, клиничната преценка и информираното съгласие на пациента.


ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти на лица, зависими към опиоиди


КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 100


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Програмата е базирана върху високо структуриран лечебен модел ( Hoffman and Moolchan, 1994) включващ 6 основни фази:

 1. Остра фаза (фаза на интензивна стабилизация) – целите и са идентифициране на медицинските, социалните, законовите, семейните и други проблеми свързани с опиодното пристрастяване.
 2. Фаза на обвързване и рехабилитация – основните цели са постигане на биопсихосоциално равновесие и стабилност в основните свери на функциониране чрез индивидуално, групово и семейно консултиране и терапия. Съответните подцели са медицинско стабилизиране, укрепване и мотивация за лечение, поддържане на добро психично и соматично здраве, изграждане на социални умения и умения за прекратяване на рецидив, ангажиране с работа, учение и грижи за семейството.
 3. Фаза на медицинско поддържане – главната цел на лекарственото поддържане е да се постигне социална интеграция по време на поддържане на личен баланс и психологическа стабилност. Конкретните цели са постигане на пълна медицинска стабилност, на психологическа устойчивост, започване или поддържане на работа/ангажиране с учебна дейност, стабилизиране в областта на семейното и социално функциониране.
 4. Фаза на детоксификация – главната цел на пациента през тази фаза е да намали докрай дозата на метадона и да премине към живот свободен от наркотици. Освен въздържанието от прием на вещества, се цели да се затвърдят уменията за превенция на рецидив, да продължи подкрепата свързана с работната и семейната среда и пациентът да бъде ориентиран при необходимост към рехабилитационна програма, защитено жилище, групи за самопомощ и др.
 5. Фаза на нулева доза и подкрепа – целта е да се подкрепи пациентът да задържи постигнатото състояние на живот свободен от психоактивни вещества. Извършва се ежеседмична и уринно тестуване, разработва се план, включително и за връщане в програмата ако е необходимо.  
 6. Преход между фазите на лечение и евентуално връщане в програмата – пациентите се мониторират непрекъснато за индикатори за преход и необходимост за връщане към субсидиращо и поддържащо лечение.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя според индивидуалната оценка и терапевтичен план. Терапевтичните договори са основно с продължителност от една до три години с възможности за продължаване или съкращаване срока на лечение.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 • Навършени 18 години
 • Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти по критериите на МКБ-10 (WHO, 1992)
 • Наличие на най-малко 3 документирани предходни курса на лечение в различни терапевтични програми без успех и трайно преустановяване на употребата на наркотични вещества.
 • Валидни документи за самоличност.
 • Липса на активни досъдебни/съдебни производства (висящи наказателни/съдебни дела).
 • Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в терапевтичния процес.
 • Възможност за ежедневно посещение на програмата.

С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са на лице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 • приемане на заявката
 • първоначално интервю за оценка
 • включване в листата на чакащи
 • преценка на заявката от Комисията за включване в Програмата
 • предварителна работа за информиране и мотивиране на пациента за включване в програмата


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Изписването на пациенти от Програмата става планово при завършване на лечението с назначаване на съответна схема на редуциране за период от шест или повече месеца, административно поради грубо нарушаване правилата на Програмата или незадоволителни резултати от лечението, по желание на пациента или поради постъпване в контролирано заведение (следствена служба, затвор и т.н.)

Изписването административно поради нарушение правилата на Програмата става след 21 или 30-дневна детоксификация.

При административно изписване, лишаване от свобода или продължителна хоспитализация и др., пациентът се изписва след 21-дневна детоксификация, а при медицински индикации и за по-дълъг период.

При тежко нарушаване на правилата, изискващо незабавно изписване, екипът не осигурява намаляване на дозите.


БАЗА

Разполага с три кабинета за психиатрична и  психологична работа с пациенти, помещение за съхранение и раздаване на Метадон, чакалня, санитарен възел.


ЕКИП
Ръководител на програмата – д-р Красимир Иванов
Лекуващи лекари, психиатри – д-р Калоян Стойчев и д-р Пламен Георгиев
Психиатър, екипен супервизор – доц. д-р Мария Александрова
Клиничен психолог – Анна Инкова
Медицински фелдшер – Александър Александров
Медицински сестри – Мария Тодорова и Софка Михайлова


РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък:          09.00-13.00 и 16.00-19.00 ч.

събота и неделя:               13.00-16.00 ч.


ЗА КОНТАКТИ

тел./факс: 064 807 440

e-mail: kr.ivanoff@abv.bg