Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – РУСЕ” EООД

АДРЕС
7000 Русе, ул. “Борисова” № 36

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Теменужка Матева

НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества.

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти на лица, зависими към опиоиди.

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 150.

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. Фаза на интензивна стабилизация – установяват се терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, изготвя се индивидуален терапевтичен план и се определя ефективна доза на медикамента; цели се медицинско стабилизиране на пациента – продължителност от 1 до 3 месеца.
 2. Фаза на обвързване и рехабилитация – обвързване с дългосрочните цели на програмата, активно участие в лечебния процес, постигане на задоволително ниво на биологично, психично и социално функциониране – продължителност 6-12 месеца.
 3. Фаза на медицинско поддържане – в съответствие с индивидуалните нужди намалена интензивност на терапевтична работа и контакт с програмата, по-често уринно тестуване, метадон за вкъщи (3 до 6 дни), периодична оценка на функционирането в основните области (на 3-4 месеца)  – времево неограничена фаза.
 4. Фаза на метадонова детоксификация – при заявено желание от пациента детоксификацията  е краткосрочна или дългосрочна – от 21 дни до 6-12 месеца.
 5. Фаза на нулева доза – за период от 3 месеца – за подсилване на позитивното поведение, активиране на подкрепящите системи, обучение в решаване на проблеми.

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Навършени 18 години.
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно показателите на Международната класификация на болестите - 10.
 3. Преминали са през най-малко 3 документирани предходни курса на лечение, но не са преустановили злоупотребата с наркотични вещества.
 4. Липса на остро психотично разстройство в момента на включване в програмата
 5. Валидни документи за самоличност (лична карта, свидетелство за управление на МПС, паспорт и др.)
 6. Добра мотивация и възможност за ежедневно посещение на Програмата.
 7. Наличие на подкрепяща среда с изявено желание за сътрудничество в процеса на лечение.

С предимство в Програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни, пациенти с хепатит “В” или “С” в остра фаза.

ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Приемане на заявката.
 2. Първично интервю с анкета, целяща събиране на информация за историята на заболяването, изследване на обективното състояние и степента на дезаптация. В интервюто участват значими личности от обкръжението на кандидатите (родител, съпруг или съпруга), изразили готовност за съдействие и подкрепа за постигане на терапевтичните цели. Интервюто се провежда от комисия, определена от ръководителя на програмата.
 3. Включване в листа на чакащи.
 4. Оценка от комисията – решението за приемане се взима на заседание на комисията, мотивите са резултатите от проведеното интервю, съобразено с критериите за участие в субституиращи и поддържащи програми. За приемането на всеки пациент се изготвя протокол.
 5. Информация за пациента – запознаване с правилника на Програмата, социалната политика на екипа, същността на метадоновото лечение, неговите преимущества и недостатъци, евентуални рискове.
 6. Получаване на информирано съгласие за лечение и сключване на терапевтичен договор между кандидата и негов близък от една страна и терапевтичния екип от друга.

ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово изписване – когато изписването е по заявка на пациента, терапевтичният екип обсъжда направената заявка и осигурява краткосрочна (21-дневна) или дългосрочна (до 6 месеца) метадонова детоксификация, както и психологична подкрепа по време на нейното провеждане.

Изписване поради непредвидени обстоятелства – предприема се при задържане в контролирано заведение (следствена служба, затвор, полиция) или при дългосрочна хоспитализация друго здравно заведение. В тези случаи се изготвя индивидуален план за детоксификация със задължителен минимум от 21 дни, а при възможност този срок е добре да бъде удължен.

Административно изписване:

 • При неспазване на условията на терапевтичния договор, системно нарушаване на правилата на Програмата – в тези случаи се провежда 21-дневна детоксификация.
 • При загуба на контакт – три поредни неявявания в Програмата.
 • При груби нарушения – физическа агресия към екипа или пациентите в Програмата, доказани опити за продаване на Метадон на черния пазар и при отрицателен уринен тест за Метадон.

ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Първа фаза
Пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно.

Втора фаза
Пациентът също посещава програмата ежедневно, като даването за вкъщи на метадон е само в изключителни случаи и по преценка на екипа.

Трета фаза
На медицинско поддържане. В зависимост от цялостната оценка за справяне с правилата на програмата, всеки пациент е включен в една от следните схеми за посещаване на Програмата:

 • ежедневно посещение;
 • шест пъти седмично;
 • пет пъти седмично;
 • три пъти седмично;
 • два пъти седмично;
 • един път седмично – за пациенти с много добро функциониране и без никакво нарушение до момента.

ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално и семейно консултиране.

Индивидуална и групова психотерапия (психодрама) от психиатри и психолози, квалифицирани в съответната терапевтична дейност.

Информиране

Социални дейности:

 • връзки с Общински служби за Социално подпомагане (социални помощи, намиране на жилище);
 • съдействие пред ТЕЛК за трудоустрояване;
 • повишаване на здравната компетентност на пациентите, идентифициране на важни соматични и стоматологични проблеми и набелязване на личен план за справяне;
 • връзки с институции – полиция, следствие, здравни заведения и др.

БАЗА
Програмата се развива към ЦПЗ, а териториално е разположена в сграда към "Медицински център - 1", ул. “Борисова” №36, гр. Русе. Разполага с отделен вход, санитарен възел, стая с гише за раздаване и съхранение на Метадон – без достъп на пациенти, три консултативни кабинета, зала за групова терапия.

ЕКИП
Ръководител на програмата – д.р Теменужка Матева
Лекуващи лекари – д-р П. Несторова, д-р Ст. Иванов
Психолог – В. Петкова
Медицински сестри – Н. Христова, К. Василева
Медицински фелдшер – Н. Ганчев
Социален работник – З. Димитрова

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък:          07.00 - 14.30 ч.
събота и неделя:                09.00 - 13.00 ч.

РАЗДАВАНЕТО НА МЕТАДОН СЕ ИЗВЪРШВА
понеделник – петък:          07.00 - 14.00 ч.
събота и неделя:                10.00 - 12.30 ч.

КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
Тел.: 082 828 918, 0878 435 036

e-mail: odprz_rs@mail.bg