Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ЕТ „ ИПСПМП - КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - Д-р Донка Господинова”

АДРЕС
5300 гр. Габрово, ул „Омуртаг” №1

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Донка Господинова


НАСОЧЕНОСТ
Програмата е дългосрочна, високопрагова и високоструктурирана лечебна програма. Насочена е към възможността чрез овладяване на комулсивното влечение да се постигне ефективна ресоциализация, избягване на здравните щети и намаляване на криминалитета при зависимите от хероин, т.е. насочена е основно към повлияване на пациентите в медицински, психологичен и социален аспект.


ПРОГРАМИ

Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди


КАПАЦИТЕТ 

Места за лечение с Метадон – 40
Места за лечение със Субститол – 5
Места за лечение с Бупренорфин – 5


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Програмата е ДЪЛГОСРОЧНА по презумция, като времетраенето и интензивността на грижите се определят от нуждите на пациента, ресурсните му възможности и постигнатите резултати в хода на лечението.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 • Навършени 18 години
 • Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти по критериите на МКБ-10
 • Наличие на документирани 3 или повече опита за лечение с краткотрайна ремисия или без такава
 • Липса на тежко експлозивно личностно разстройство с антисоциални прояви
 • Добра мотивация и годност да спазва правилата на Програмата
 • Липса на актуални наказателни дела или участие в друга субституираща поддържаща програма /декларирани писмено/
 • Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда със заявено съгласие за договорирано сътрудничество в терапевтичния процес

С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са на лице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С, тежки хронични соматични заболявания, заявено желание за повторно включване в Програмата на пациенти, изписани след завършване на целия курс на лечение.

В Програмата не се включват лица, административно изписани от друга субституираща поддържаща програма за системно неспазване на правилата и проявена физическа агресия към персонала.


КРИТЕРИИ ЗА ИЗПИСВАНЕ

Решение за изписване от Програмата се взема от комисията, осъществяваща приемането по предложение на лекуващия лекар. Решението се протоколира и подписва от членовете на комисията.

Изписване по желание на пациента

Когато изписването е по желание на пациента, терапевтичният екип обсъжда направената заявка и осигурява краткосрочна (21 дневна) или дългосрочна (до 6 месеца) детоксификация с Метадон/Субститол, както и психологична подкрепа по време на нейното провеждане.

Изписване при постъпване в контролирано заведение (следствена служба или затвор). Терапевтичният екип осигурява 21 дневна детоксификация.

Административно изписване

Прилага се при:

 • Самоволно прекъсване на контакта с Програмата повече от седмица;
 • Грубо неспазване на правилата и повторение на подобно поведение след съответен разговор, интензифициране на индивидуалната работа с психолог и предупреждение;
 • Нерегламентирана - венозна или мускулна употреба на субституиращ медикамент;
 • Доказано преотстъпване на други лица;
 • Продължаваща употреба на хероин и други ПАВ, доказано чрез наличието на три положителни уринни теста или откази за тестване;
 • Единични сривове не са основание за изключване от Програмата, но налагат преразглеждане на индивидуалния терапевтичен план – като дозов режим, фаза на лечение и психосоциални интервенции;
 • Отрицателен уринов тест за Метадон.


БАЗА
Програмата е разположена в Амбулаторната база на Кабинет за психично здраве –Габрово. Разполага с два психични кабинета, сестринска стая за раздаване на Метадон/ Субститол и съхранение на веществата, тоалетен възел, приемна и възможности за групова работа. При необходимост в късните етапи от развитието на програмата се предвижда разширяване на базата с цел повишаване възможностите за интензивна терапевтична работа.


ЕКИП
Ръководител на програмата – д-р Донка Господинова
Интернист-токсиколог – д-р Петър Бояджиев
Клиничен психолог – Мирослава Касамакова
Социален работник – Габриела Йосифова
Медицински сестри – Недялка Иванова и Радостина Стефанова


РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник - петък          12.00 - 16.00 ч.
събота и неделя                11.00 - 13.00 ч.


ЗА КОНТАКТИ
тел./факс: 066 806 019, 0888 409 147
е-mail: dr_gospodinova69@abv.bg