Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ET "Д-Р А.КУМБИЕВА-ИПСПМП ГР. БУРГАС

АДРЕС
8000 Бургас, ул. “Хан Крум”, №28, сградата на ДКЦ 1, каб. 206, 207, 311
 

НАСОЧЕНОСТ
Дългосрочна, високопрагова, високоструктурирана програма, насочена към повлияване на всички аспекти на зависимостта

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 97
Брой места за лечение с Морфин сулфат пентахидрат – 2


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. Подготвителна фаза - предварителна работа по информиране и мотивиране на пациента за включване в програмата, в която участват родители и близки

 2. Фаза на интензивна стабилизация – в нея се установяват терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, изготвя се индивидуален терапевтичен план и се определя ефективната доза на медикамента; цели се общо медицинско стабилизиране на пациента - обща продължителност до 3 месеца 

 3. Фаза на обвързване и рехабилитация – завършване на медицинското стабилизиране и постигане на био-, психо- и социално равновесие на стабилност в основните сфери на функциониране - обща продължителност от 6 до 12 месеца

 4. Фаза на медицинско поддържане – поддържане на личния баланс, физическа и психическа стабилност на пациента, задържане и подобряване на постигнатата социална интеграция 

 5. Фаза на опиева детоксификация – не е задължителна; към нея се преминава при заявено категорично желание на пациента, наличие на солиден ресурс за справяне и нисък риск за възобновяване на употребата на наркотични вещества или при напускане на Програмата от пациента по други причини (дългосрочна - от 6 до 12 месеца и краткосрочна - не по-малко от 21 дни)

 6. Фаза на подкрепа – при достигане на нулева доза опиев агонист пациентът продължава да получава подкрепа от програмата, целяща поддържане на стабилен начин на живот и предотвратяване на рецидив


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти

 3. Наличие на документирани най-малко три опита за лечение в различни терапевтични програми, без трайно преустановяване на злоупотребата 

 4. Добра мотивация и възможност за ежедневно посещение на програмата 

 5. Валидни документи за самоличност

 6. Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в лечебния процес

 7. Липса на актуални наказателни дела или предстояща военна служба

При бременни пациентки се изисква талон за срока на бременността и се сключва терапевтичния договор за срока на бременността и 6 месеца след ражданетоПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

Приемане на заявката и първично интервю

Включване в листа на чакащи

Работа по групи за информиране на пациентите за същността на програмата, необходимите условия и документи, привличане на значими личности от социалната среда на пациента за подкрепа и съдействие в терапевтичния процес

Представяне на заявката пред Комисия за включване в програмата

Разглеждане на събраната информация, оценка на медицинския, психологичния и социалния статус на пациента

Сключване на терапевтичен договор и постъпване в програмата


ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Първа фаза
Пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно

Втора фаза
Пациентът продължава да посещава програмата ежедневно, като даването за вкъщи на медикамента е само в изключителни случаи и по преценка на екипа

Трета фаза
В зависимост от цялостната оценка за справяне с правилата на програмата, всеки пациент е включен в една от следните схеми за посещаване на програмата:

 • ежедневно посещение
 • шест пъти седмично – пациентите получават медикамент за вкъщи за един ден по уговорка с екипа
 • пет пъти седмично – пациентите получават метадон за вкъщи за два дни по уговорка с екипа
 • три пъти седмично
 • два пъти седмично
 • един път седмично – за ограничен брой пациенти с добро ниво на медицинско и социално функциониране


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

 • Планово изписване по желание на пациента
 • Изписване поради непредвидени обстоятелства – при задържане в контролирано заведение (следствие, затвор, полиция) или при дългосрочна хоспитализация в друго здравно заведение. Терапевтичният екип осигурява минимум 21-дневна детоксификация
 • Административно изписване – при неспазване на условията на терапевтичния договор и системно нарушаване на правилата на програмата (провежда се 21-дневна детоксификация); загуба на контакт - три поредни неявявания в програмата; при много груби нарушения (не се осигурява детоксификация)  


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране

Индивидуална психотерапия – мотивационно интервюиране, краткосрочна терапия, Роджърсова терапия

Групова и фамилна терапия

Ресоциализация на зависимите в семейството и обществото чрез психологическа подкрепа, придобиване на умения, подобряване на социалното общуване

Връзка с други медицински служби


БАЗА
Програмата е разположена на втория и третия етаж в сградата на ДКЦ 1 - гр. Бургас. Разполага с 5 основни помещения – сестринска стая с гише за раздаване на лекарствения продукт (без достъп за пациенти), чакалня, санитарен възел с мивка и 3 консултативни кабинета 


ЕКИП
Ръководител на програма – д-р Антоанета Кумбиева, специалист-психиатър
Терапевт – д-р Диана Зафирова
Клиничен психолог – Светозар Димитров
Медицински сестри – Мария Димитрова и Стефка Гогова


РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък:          08.00 - 15.30 ч.
събота и неделя:                09.00 - 12.00 ч.

КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
Тел.: 0888 985 440
Е-mail: akumbieva@abv.bg